حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 و 8 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. محمد یارروزی خاننصیر احمدنظیر احمدعاطفههوسیجمشید اغانازو امیریسید سرور رسولینفی رحیمیفاظمه محمد یار مجروح[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/M.-Yar-Majroh-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] روزی خان نصیر احمد نظیر احمد[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/Nazir-Ahmad-Muntzir.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…