صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. عبدالکریم عظیمالینا کریمیعبدالعزیز احمدیحلیم خطیبیزهره نجفیسید کبیر ساداتعزیز احمد عزیزعصمت الله جاویدفاخره محسنیهارون ایثارمنصوره فروخیمرتضی پژواک الینا کریمی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Elina-Karimi-Report.mp3 عبدالعزیز احمدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Abul-Aziz-Ahmadi-and-Abdul-Wahed-Mofaker.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] حلیم خطیبی[wonderplugin_pdf…