صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ذکریا حسن زادهماه‌جبین احمدیسید عادل ساداتهیلی شیرزادظفرالدین نوروزیبسم‌الله رحیمینجوا حلیمیاحمد فهیم نیکزادرامین اسلمیمرسل منیراصلیه احمدزیفرشته اسلم‌زادهقیس رحیمی ذکریا حسن زاده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/ذکریا-حسن-زاده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ماه‌جبین احمدی سید…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. لیاقت لایقفخریه رادفرسکینه امیریفاطمه هلیامحمد نسیم سلیمنجیب الله دقیقرخسار حمیدیعبدالمطالب فراجیصدف رضاییادیب احمدزیعبدالطیف فرزادخیرالبنات سادات لیاقت لایق[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/لیاقت-لایق.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فخریه رادفر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/فخریه-رادفر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]فخریه…

حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 17 و 18 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. نوید هاشمیگلالی بابه کرخیلذبیح اللهجواد احمدینعمت الله طاهریپلوشه عظیمبهشته محمدینجم دین محمدیثریا رضاییطاهره سریرارش حیدریصبغت الله ایماقندیم کوهزادیحیی ایماقشیبا ظریفیشگوفه کاپیساییپروین روشانزکیه میرزاییسمیع الله احمدیمحمد نظیف صفاارغوان…

حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 25 و 26  فبروری 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. سهیلا یوسفیساجد ساداترحیمه میرزاییفوزیه احمدیصنم وزیریشبنم وزیریمسعود نوابیحمیده صدیقیصدف خرمسید محمد حسینعبیدالله حیدرزیحمیده وزیریمحمد صدیق نیکزاد سهیلا یوسفیطرح آموزش از راه دور برای نخستین بار در افغانستان…