حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 3 و 4 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. میرویس بیژنحسیب الله ارامفروزان اریانگین نیازینصیر احمد شریفیشکیبا عینینیلوفر شریفیهوشا مبارزطاهره تقدسسهیلارویدا قادریصبغت الله تورانکاوه بشارتسهیلا عمری میرویس بیژنموضوع گزارش: افزایش نگرانی‌ها از بیجا شدن ده‌ها خانواده…