صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ایمیل ظهیراباسین امرخیلسمیع الله هلالجان اغا صالحودان مینوالهارون هلالشفیع الله کاکرادریس ولی زادهبرکت اللهرضا الله مقیم زیخان وزیر عابداسدالله ماهر احسان زیثنا الله مومندآمنه خان عزیزیتورپیکی حقیار…