موقف نی در رابطه به اتهامات رئیس تلویزیون ولسی جرگه یا مجلیس نمایندگان

جناب آقای حلیم تنویر رئیس تلویزیون مجلس نمایندگان در برگه‌ی رخنامه‌ی شان در واکنش به عملکرد نی و آقای خلوتگر، رئیس نی در مقابل عملکرد غیر مسلکی آقای نوید سلطانی، خبرنگار تلویزیون مذکور، متنی را نوشته اند.

کمیسیون رسیده گی بر تخلفات رسانه یی باید قضیۀ گزارش خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه را به صورت جدی پیگیری کند

   خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه (نوید سلطانی) گزارش را تهیه و آن را از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر رسانده است که در آن هم قانون اساسی افغانستان و هم قانون رسانه‌های افغانستان نقض شده است.

بخش از قانون جرایم سایبری قانون جزای افغانستان برای آزادی بیان و آزادی‌های شهروندی محدود کننده است.

   نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد در مجلد دوم قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده و شاید تا اخیر همین هفته در جریده‌ی رسمی‌کشور به چاپ برسد،