اهانت خبرنگاران و ایجاد محدودیت بر کار اطلاع رسانی، از سوی نهاد های امنیتی غیر قابل تحمل است

پس از حملۀ انتحاری صبح امروز سه شنبه ۳۱ حمل، در شهر کابل که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها تن از شهریان کابل گردید، خبرنگاران برای پوشش خبری این رویداد هراس افگنانه به محل رویداد شتافتند، اما از لت و کوب و اهانت و توهین سه خبرنگار نیز گزارش شد.

موازین اخلاقی خبرنگاران قدمه های اخیرش را برای نهایی شدن؛ می پیماید

بمنظور تعمیم موازین اخلاقی ویژهء خبرنگاران، فدراسیون ژورنالیستان وخبرنگاران کشور کمیتۀ را مؤظف نمود تا با رسانه های بزرگ کشور در تماس شده  در زمینهء تأمین مخارج  مالی  با مسؤلان آن رسانه ها به تفاهم برسند، تا باشد نشست ملی خبرنگاران سراسر افغانستان با همیاری دفتر “نی” به وجه درست و مؤثر آن  برگزار گردد.

موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان در حال نهایی شدن است

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از چندی به این سو بادرنظرداشت اهمیت موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان، مشوره و گفتگو های رو در رو با خبرنگاران در سراسر افغانستان را آغاز نموده است.