فیصله کمیسیون رسانه های انتخابات در پیوند با تخلفات رسانه ها در دوران انتخابات باید مستدل و روشن باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمسیون رسانه های انتخابات می خواهد تا در پیوند با جریمۀ رسانه های برقی، وضاحت بیشتر ارائۀ نمایند.

سردرگمی مردم و گمانه زنی ها در مورد نتایج انتخابات

اشتراک، نظارت و تعقیب موضوعات سیاسی به ویژه انتخابات از جمله حقوق شهروندی هر باشنده در کشور های دارای نظام مردم سالار دیموکرات است. اما چطور میتوان منحیث یک شهروند موثر در روند انتخابات از شروع الی ختم دخیل بود؟

بیشتر از یک هزار و یکصد گزارش موثق, دسته بندی شده و خبری ، فقط با یک کلیک

برای اولین بار تمام خبرنگاران, فعالین جامعه مدنی و شهروندان میتوانند معلومات جامع, موثق و دسته بندی شده به اساس موضوع و موقعیت جغرافیایی, از چشم دید ناظران و مشاهدین انتخابات را از صفحۀ انترنتی tfp.nai.org.af و tfp.nai.org.af/map بدست بیاورند.

اشتراک گستردۀ زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سرخط اخبار اکثریت رسانه های جهان شده است

با وجود تهدیدات و جنگ های روانی که قبل از روز رای دهی راه اندازی شده بود، مردم افغانستان به ویژه زنان نشان دادند که دیگر تبلیغات و جنگ های روانی نمیتواند جایی در میان جامعه افغانی داشته باشد. و این مردم استند که میخواهند با دست خود سرنوشت شان را رقم زنند. به عنوان…

باگشایش مراکز رای دهی در سرتاسر کشور حضور زنان در پای صندوق های رای دهی قابل پیشبینی نبود

داکتر یوسف نورستانی با انداختن نخستین برگه رای دهی در صندوق، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را رسماً اغاز کرد. نیروهای امنتی با حضور وسیع سعی نمودند تا زمنیه تامین امنیت کامل را فراهم آورند. 

پایان پروسه رای دهی

پروسۀ رای دهی به ساعت پنج عصر رسما به پایان رسید، مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که روند رای گیری به پایان رسید و پروسۀ شمارش آرأ رسما آغاز گردید. اما مسوولین این کمیسیون می گویند کسانی که قبل از ساعت ۵ عصر در داخل مراکز رای دهی حضور داشتند میتوانند رای بدهند و…

مشکل نبود اوراق رای دهی به یک بحران کلان تبدیل شده است

ولایت های هرات ، بلخ ، کابل، دایکندی ، سرپل، سمنگان ، غزنی ، وردک کندز و بامیان از این مشکل شدیدأ متاثر شده اند. در کابل با وجود نبود اوراق رای دهی مردم در صف های طولانی انتظار می کشند تا اوراق رای دهی به مراکز رای دهی برسد.