لت وکوب خبرنگاران حین تهیۀ گزارش و فلم از حملات انتحاری، غیر قابل قبول است

شماری از خبرنگاران و فلمبرداران حین تیهۀ فلم و گزارش از انفجار انتحاریی که امروز چهار شنبه ۲۷ جدی در چهار راهی صدارت شهرنو کابل رخ داد، مورد لت و کوب شدید نیرو های امنیتی قرار گرفتند. دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی، لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران رسانه ها را با شدیدترین…

تجلیل از نخستین سالگرد باشگاه فارغان نی

اعضای باشگاه فارغان نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نخستین سالگرد این باشگاه تجلیل به عمل می آورند. در گردهمایی که به منظور از تجلیل باشگاه راه اندازی می گردد، اعضای باشگاه به تداوم کار شان تأکید می کنند و تعهدشان را نسبت به اهداف باشگاه ابراز می دارند.

نبود یک دستورالعمل اخلاق رسانه یی در افغانستان، سبب بروز مشکلات جدی در امور رسانه ها می شود

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام خبرنگاران و رسانه های این کشور خواسته است تا در تدوین دستورالعمل اخلاق رسانه یی، کمیتۀ که به همین جهت تشکیل شده است را یاری کنند.

نخستین دورۀ آموزش معیاری موضوعات حقوقی، اخلاقی و پالیسی رسانه دایر می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری موسسۀ انترنیوز، برای نخستین بار مواد آموزشی این کورس را آماده نموده است. این کورس موارد اخلاقی، حقوقی و پالیسی رسانه ها را در دو سطح افغانی و جهانی مورد مطالعه قرار می دهد. 

حکومت افغانستان باید سوء قصد کننده گان به جان خبرنگاران را شناسایی و مجازات کند

دیده بان رسانه های موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران شده و سوء قصد به جان سه خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان در طی ۳ روز را به شدت محکوم می کند.

اولین شبکه دانشجویانی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند ایجاد می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک ابتکار بی سابقه ای که به اهمیت رسانه های اجتماعی پرداخته و نقش آن را در انکشاف فکری مردم و سازنده گی جامعه پر اهمیت می داند. چنانچه این دفتر پشنهاد نام گذاری هفته رسانه های اجتماعی را برای اولین بار برای بخش آموزشی، علمی…

نه ریاست جمهوری و نه هیچ نهاد دیگر در افغانستان؛ نمی توانند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی عمل کنند

رئیس جمهور کرزی، روز گذشته مؤرخ ۱۰ میزان ۱۳۹۱ مطابق به اول اکتوبر ۲۰۱۲، در مجلس وزراء؛ در ظمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات وفرهنگ وظیفه سپرد، تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هایی که به عقیدۀ او خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی دارد.