موقف نی در مورد مسودۀ جدید قانون رسانه های افغانستان

مسودۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان که اخیراً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده است، خواسته های جامعۀ خبرنگاری افغانستان را برآورده نمی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته برای دومین بار طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را جهت همه پرسی در اختیار خبرنگاران قرار داده است.

نی، از مسدود شدن صفحۀ انترنتی یوتیوب و صفحات انترنتی مربوط به گوگل در افغانستان شوکه شده است

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از یک سو؛ تهیه و نشر فلم را که در آن به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) و به بیش از یک ملیارد مسلمانان جهان اهانت شده است، شدیداً محکوم نموده، این عمل شنیع را در مغایرت با فقرۀ ۲ مادۀ ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و…

فیصله های کمیسیون سمع شکایات و بررسی تخلفات رسانه ای غیر قانونی است

ارجاع پرونده های شبکه های تلویزیون سبا و ستاره به لوی سارنوالی از جانب کمیسیون غیر قانونی بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ را شدیداً تقبیح نموده و این اقدام را غیر قانونی می دانیم.

در این مسابقه اشتراک نمائید؛ اولین جایزۀ سالانه برای بهترین گزارشگر حقوق زن

جای مسرت است که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در همکاری با دفتر انترنیوز درخواست برای شناسایی بهترین گزارشگر حقوق زن جهت اشتراک در اولین جایزۀ سالانه را اعلان می کند. نی از تمام خبرنگاران بشمول خبرنگاران آزاد در سطح ملی و محلی می خواهد که در این فرایند اشتراک نمایند و…

نی از بابت مداخلۀ کشور های همسایه مبنی بر محدودیت آزادی بیان و رسانه ها نگران است

درین اواخر از طریق رسانه ها به مشاهده می رسد که کشور های همسایه به ویژه پاکستان و ایران در نظر دارند تا اتحادیه های نام نهاد حامی خبرنگاران را ایجاد نمایند تا از این طریق به نفع خود، از یک سو آزادی بیان و رسانه ها را محدود و از سوی دیگر، میان جامعۀ…