اعلامیۀ مطبوعاتی

نی، حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان از بسته شدن روزنامۀ اتفاق اسلام در ھرات شوکه شده و از مقامات وزارت اطلاعات و فرھنگ خواھان به جریان افتادن دوبارۀ نشرات این روزنامه است.

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان، رسماً به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان که در یک نشست ملی خبرنگاران توسط نماینده گان رسانه های سراسر افغانستان و جامعۀ مدنی ترتیب داده شده بود، امروز رسماً به وزرات اطلاعات و فرهنگ سپرده شد تا فرایند قانونی آن انجام یابد. 

مسؤل رادیو در ولایت پکتیکا توسط افراد ناشناس سربریده شده و به شهادت رسید

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از مقامات محلی ولایت پکتیکا و مرکز، مسرانه در خواست می نماید تا عاملین قتل سادم خان بهادرزوی، را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارند. نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به قتل رساندن بهادرزوی را با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده و نگرانی خود را در…