اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. مژگان ناصریارشیرین توحیدیسجیه حسینیمدینه مروتمولوده تواناصدف نغشبندیآمنه کوهستانیرویا حسنی مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018 شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019 سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019 مدینه مروت _تلویزیون آیینهNo URL defined for WonderPlugin PDF Embed…