برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۱۶_۱۸ جولای ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۸ تن که ۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نقیبه بارکزیمرضیه حسینیاحمد رشاد سخیزادهوحید کاتبیصدرالدین جامعطاهره رساسمیراهما علیزیسونیا احمدینورگل عزیزیعبدالکریمرامین فرهمندعبدالصبور محبزادهحمزه پیمانعزت اللهعزیز احمدحشمت…