برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۱۴_۱۸ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. حشمت الله خراسانیاحمد زبیر عارفمرسل منیرریا محمد رهامحمد رحیم کاشفیابوبکر صدیقفاطمه فرامرزمحمد فهیم یاوریمحمد…