برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۲۱ _۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۷ تن که ۷ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نسرین امینیفایزه عسکرینفیسه امیرینعمت الله شایانسید ظاهر عدیلیالهام حسین قاطعمحمد جواد اسلمینجیب الله…