برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱_۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. رحمان الله افغان زیسیدعمر سهارسهیل احمدریس خانفردوس بشرملمحمد جلالاتل خانعبدالباسطشفیقه زاخیلمژده فطرت رحمان الله…