اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. لطیفه نویسا قیصاریرویدا کاملینادیه شکیبشکریه نیکزادنرگس نصرتشهریماه ایوبیفاطمه درویشلایقه ارمانیعبیده سلیمانیفوزیه رمضانیعبیده نیکوفرسعیده حیدریگلزاده کریمینصیره محمدیفردوس سلیمانی لطیفه نویسا قیصاری _رادیو نریمان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Latifa-Navisa.mp3 رویدا کاملی_ رادیو نریمان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Rovida-Kameliy.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نادیه شکیب_رادیو نریمان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Nadia-Shakib.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…