ژورنالیزم تحقیقی

این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. عبدالباعث حکیمیمعتصم باالله سـدیدمحمد نظام قاسمیصورت ماه کاشانیعزیزه رفیع زادهشهلامعصومهپرستو شریفیروح اللهکیفایت الله واحدیعتیق اللهاحسان اللهشفیق الله عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق محمد نظام قاسمی_رادیو آمو صورت ماه کاشانی…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. سمیرا متوکلبنفشه نعیمشراره انتظاررقیبه حمیدیسوادبهذکیهشفیقهشکیبافرزانهحسینهتمنامنیژهنرگس سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ شراره انتظار_ تلویزیون مهر رقیبه حمیدی_رادیو حمید زن سوادبه_ تلویزیون پامیر ذکیه _ ماهنامه…