ژورنالیزم تحقیقی

این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. عبدالباعث حکیمیمعتصم باالله سـدیدمحمد نظام قاسمیصورت ماه کاشانیعزیزه رفیع زادهشهلامعصومهپرستو شریفیروح اللهکیفایت الله واحدیعتیق اللهاحسان اللهشفیق الله عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/گزارش-تحقیقی-عبدالباعث-حکیمی-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/sadid.pdf” width=”100%” height=”600px”…

اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 11 الی 14 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. سمیرا متوکلبنفشه نعیمشراره انتظاررقیبه حمیدیسوادبهذکیهشفیقهشکیبافرزانهحسینهتمنامنیژهنرگس سمیرا متوکل _ اطلاعات و فرهنگ بنفشه نعیم _ اطلاعات و فرهنگ[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Benafsha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شراره انتظار_ تلویزیون مهر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Sharara.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] رقیبه حمیدی_رادیو…