اساسات ژورنالیزم

این آموزش از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. نورضیا نیازیگلالی نیازیاناهیتا حسینیبصرینا صالححسنا حبیب لوربرشنا ساداتمحسنه ساداتمدینه جبارخیلبصیره شیرزادعایشه احمدزی نورزیه نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/نورزیه-نیازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] گلالی نیازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/01/گلالی-2.pdf”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. اسما صافیجمیلهکرشمهشکیلا شاهتجلا صافی اسما صافی – رادیو ارزښت 7/1/2019 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Asma-Report.mp3 جمیله ـ پوهنتون خراسان 28/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Jamila-.mp3 کرشمه – رادیو مینه 11/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Karishma-.mp3 شکیلا شاه – پوهنتون خراسان 5/12/2018 https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Shakila-.mp3 تجلا صافی _ رادیو ارزښت 8/12/2018…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت ننگرهار دایر گردید. گلالی نظریعزیزه گلالی نظری -رادیو بداون 15/11/2018 عزیزه _ رادیو بدلون 11/11/2018 Previous tab Next tab

خبرنگاری تحقیقی

15- ۲۶جولای ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۱ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن شرکت کرده بودند. اکمل خوگیانیخیرالله پرهارخمینی سجادجاوید صافیابرار مومندریاض الله موقیمزیسمیع الله حلالمحب الله ماموند اکمل خوگیانی_ رادیو مینه۲۰۱۸/۱۰/۲۴ https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/123akm.mp3 خیرالله پرهار_ رادیو همیشه…