اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ1 الی 4 اپریل  2019 در ولایت فراه دایر گردید. درین آموزش به تعداد 18 تن شرکت کرده بودند. نسیمه احمدیفاطمه حجوبفرحناز عظیمیمهدیه نظامیخاطره رحیمیشبنم فطرتمروه ایوبینفیسه تیموریبی بی گل نالانحمیرا عادلفرشته نالانپریسا زمانیگل جمال محمدیثریا محمدیسحر محمدیشهلا نورزیافسانه اسلمیفاطمه بلوک نسیمه احمدی رادیو نشاط فاطمه حجوب[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Fatema-Hojub-1.pdf”…