اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. طاهرهمینا صمیمیعادله بارکزیمریم فیضیصدف صمیمینیلوفر محبت خالده صادقبسیمه بارکخاطره صاحب زادههما حقملروما حقمل طاهره_رادیو کلید[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Tahira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مینا صمیمی_دانشگاه کدر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Mina-Samimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عادله بارکزی_هفته نامه عصر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Adila.pdf”…

گزارشگری شهروندی

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. عالیه بارکرحیمه باراکاسما ایوبیوجیهه شیرزادسمیرا شیرزادسمینه شیرزادهدیه غفارینسرینمهرنازسعدیه انوریملیحه شیرزادعارفه ارمانسالمه رحیمیخدیجه محمدیمسلمه رحیمی عالیه بارک رحیمه باراک اسما ایوبی وجیهه شیرزاد سمیرا شیرزاد سمینه شیرزاد هدیه غفاری نسرین مهرناز سعدیه انوری ملیحه شیرزاد عارفه ارمان سالمه رحیمی…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. تسلارنگینهتبسمنجیبهعدیلاانوشا حکیمیصالحه صالحیمینه صمیمیعالیه بارکرحیمهموسکامعصومهملالی تسلا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Tasala.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] رنگینه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Rangina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] تبسم نجیبه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Najiba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عدیلا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Adila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] انوشا حکیمی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Anosha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صالحه صالحی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Saliha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رنگینهنجیبهساینه صالحه صالحیزرمینه همرازعارفه رنگینه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/FATIMA.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نجیبه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Najeeba.14.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ساینه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saina.5.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صالحه صالحی ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saliha.12.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زرمینه همراز ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Zarmina-.1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عارفه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Arifa-….pdf” width=”100%” height=”600px”…