اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. طاهرهمینا صمیمیعادله بارکزیمریم فیضیصدف صمیمینیلوفر محبت خالده صادقبسیمه بارکخاطره صاحب زادههما حقملروما حقمل طاهره_رادیو کلید مینا صمیمی_دانشگاه کدر عادله بارکزی_هفته نامه عصر مریم فیضی_هفته نامه عصر صدف صمیمی_ رادیو سما نیلوفر…

گزارشگری شهروندی

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. عالیه بارکرحیمه باراکاسما ایوبیوجیهه شیرزادسمیرا شیرزادسمینه شیرزادهدیه غفارینسرینمهرنازسعدیه انوریملیحه شیرزادعارفه ارمانسالمه رحیمیخدیجه محمدیمسلمه رحیمی عالیه بارک رحیمه باراک اسما ایوبی وجیهه شیرزاد سمیرا شیرزاد سمینه شیرزاد هدیه غفاری نسرین مهرناز سعدیه انوری ملیحه شیرزاد عارفه ارمان سالمه رحیمی…

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. تسلارنگینهتبسمنجیبهعدیلاانوشا حکیمیصالحه صالحیمینه صمیمیعالیه بارکرحیمهموسکامعصومهملالی تسلا رنگینه تبسم نجیبه عدیلا انوشا حکیمی صالحه صالحی مینه صمیمی عالیه بارک رحیمه موسکا معصومه ملالی Previous tab Next tab

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رنگینهنجیبهساینه صالحه صالحیزرمینه همرازعارفه رنگینه ۲۰۱۸/۱۰/۷ نجیبه ۲۰۱۸/۱۰/۷ ساینه ۲۰۱۸/۱۰/۷ صالحه صالحی ۲۰۱۸/۱۰/۷ زرمینه همراز ۲۰۱۸/۱۰/۷ عارفه ۲۰۱۸/۱۰/۷ Previous tab Next tab