اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. نورزیه رضاییمژگان عزیزیمژده عزیزیشمیلا تیموریوجیهه حسین‌خیلشگوفه صافیسعدیهککوگل صافیواحده هوتکفضیله نورانیپښتنه حیامروه قریشیمهروبصیره صافیحسنات نورزیه رضایی مژگان عزیزی مژده عزیزی شمیلا تیموری وجیهه حسین‌خیل شگوفه صافی سعدیه ککوگل صافی واحده هوتک فضیله نورانی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/pazila-norani.mp3 پښتنه حیا https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/pashtna.mp3 مروه قریشی…