اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. نورزیه رضاییمژگان عزیزیمژده عزیزیشمیلا تیموریوجیهه حسین‌خیلشگوفه صافیسعدیهککوگل صافیواحده هوتکفضیله نورانیپښتنه حیامروه قریشیمهروبصیره صافیحسنات نورزیه رضایی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نورزیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژگان عزیزی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/مژګان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژده عزیزی شمیلا تیموری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/شمیلا-تیموري-ترافيک-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] وجیهه حسین‌خیل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/وجيهه-حسين-خيل-پوهنتون-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px”…