اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند. سونیازرغونهمنیژهمژگاناسپوژمیگلالی نصیریشریفهلینازبیدهآزیتازرفشانثناآنیاتاشبانه سونیا زرغونه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zarghona.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] منیژه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Manizha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مژگان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Muzhgan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] اسپوژمی گلالی نصیری شریفه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sharifa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لینا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Lina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زبیده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubaida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آزیتا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Azita.pdf”…