اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند. سونیازرغونهمنیژهمژگاناسپوژمیگلالی نصیریشریفهلینازبیدهآزیتازرفشانثناآنیاتاشبانه سونیا زرغونه منیژه مژگان اسپوژمی گلالی نصیری شریفه لینا زبیده آزیتا زرفشان ثنا آنیاتا شبانه Previous tab Next tab