اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید. عارف همدرد فاطمه عزیزیمستوره ابراهیمیحبیبه ابراهیمیهما سادات عاطفه محمدی رابعه نبی زادهزرغونه جعفریکریمهسهیلا عمری عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/عارفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ[wonderplugin_pdf…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت مزار شریف دایر گردید. ملیحه بهرامی ریحانه ربیع آمنه حقپرستنرگس حسینینویده رحیمینرگس علیزاده بی بی مریم مرادیمریم نیابیزهرا ابراهیمی خاطره بیکزادمنیژه اخلاصرحیمه ایوبی ملیحه بهرامی _ دانشگاه بلخ 2019/21/4 ریحانه ربیع _دانشگاه بلخ 2019/21/4 آمنه حقپرست_ دانشگاه بلخ 2019/21/4[wonderplugin_pdf…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. کریمهفروزانوحیدهحبیب اللهخورشیدعبدالاحمدشمس الدینربانیمینهحسیب اللهسهیلاطاهره اسااختر سهیل کریمه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فروزان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Frozan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] وحیده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Wahida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] حبیب الله بهمنوش[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Habib.pdf” width=”100%” height=”600px”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید. راضیهفریباکاترینانوریهسمانهروحیناشریفهزرغونهدریا راضیه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Razia-Mosavi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Friba-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Katrina-Omari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Noria-Atayee.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Samana.pdf” width=”100%”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. فایزه عسکریبصیره مصممریحانه نیکزادزهرا حسن زادهسهیلا شجاعیسهیلا هاشمی عاطفه علی زادهفاطمه عزیزیقدسیه شجاعیلینا دانشجوندا عزیزیهما سادات کریمه شجاع زاده فایزه عسکری۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Fayeza.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] بصیره مصمم۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بصیره-مصمم.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ریحانه نیکزاد۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ریحانه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا حسن زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf…