اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید. عارف همدرد فاطمه عزیزیمستوره ابراهیمیحبیبه ابراهیمیهما سادات عاطفه محمدی رابعه نبی زادهزرغونه جعفریکریمهسهیلا عمری عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ مستوره ابراهیمی حبیبه ابراهیمی…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت مزار شریف دایر گردید. ملیحه بهرامی ریحانه ربیع آمنه حقپرستنرگس حسینینویده رحیمینرگس علیزاده بی بی مریم مرادیمریم نیابیزهرا ابراهیمی خاطره بیکزادمنیژه اخلاصرحیمه ایوبی ملیحه بهرامی _ دانشگاه بلخ 2019/21/4 ریحانه ربیع _دانشگاه بلخ 2019/21/4 آمنه حقپرست_ دانشگاه بلخ 2019/21/4…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز از تاریخ 16 الی 27 دسمبر 2018 در ولایت مزار شریف دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند. کریمهفروزانوحیدهحبیب اللهخورشیدعبدالاحمدشمس الدینربانیمینهحسیب اللهسهیلاطاهره اسااختر سهیل کریمه فروزان وحیده حبیب الله بهمنوش خورشید عبدالاحمد شمس الدین ربانیNo URL defined for Wonder PDF Embed مینه حسیب اللهNo URL…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت بلخ دایر گردید. راضیهفریباکاترینانوریهسمانهروحیناشریفهزرغونهدریا راضیه فریبا- رادیو نوبهار 1/1/2019 کاترینا-رادیو نهاد 3/1/2019 نوریه- تلویزیون آرزو 1/1/2019 سمانه- رادیو عصر نو 31/12/2018 روحینا شریفه زرغونه دریا- رادیو ملی بلخ 5/1/2019 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. فایزه عسکریبصیره مصممریحانه نیکزادزهرا حسن زادهسهیلا شجاعیسهیلا هاشمی عاطفه علی زادهفاطمه عزیزیقدسیه شجاعیلینا دانشجوندا عزیزیهما سادات کریمه شجاع زاده فایزه عسکری۲۰۱۸/۸/۲۷ بصیره مصمم۲۰۱۸/۸/۲۷ ریحانه نیکزاد۲۰۱۸/۸/۲۷ زهرا حسن زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ سهیلا شجاعی۲۰۱۸/۸/۲۷ سهیلا هاشمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ عاطفه علی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ فاطمه عزیزی ۲۰۱۸/۸/۲۷…