اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. سکینه ثاقبزهرا موسویشکیبا حیدریثنا حکیمیذکیه حسینیکبرا یعقوبیفاخره محسنیپریسا رحمانیهنگامه رحمانیمهناز محمدیوحیده وحید درانی زهرا موسوی شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان ثنا حکیمی_ تلویزیون ملالی ذکیه حسینی کبرا یعقوبی فاخره محسنی پریسا…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز در دفترساحوی نی درهرات دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نصیر صالحیفیروز حیدریفایق افغان هیرویکریمه مقصودیانمریم ایوبینجیب الله مرزباننرگس احمدیضیاگل عظیمیترا نسیم‌زادهوحید خطابیمحمد اسماعیل آزادخلیل رسولی نصیر صالحی_ طلوع نیوز_5/1/2019 – 22/1/2019 فیروز حیدری_آریانا هرات_ 31/12/2018 – 22/1/2019 فایق افغان هیروی_27/12/2018 – 22/1/2019 کریمه…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. طاهره خاوریلیلی سروریزینب هاشمیسیما محمدیگلثوم حسنی طاهره خاوری-23/11/2018 لیلی سروری-20/11/2018 زینب هاشمی-20/11/2018 سیما محمدی-2/12/2018 گلثوم حسنی-25/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. کریمه مقصودیانسکینه حنانیمریم ایوبینفیسه ساداتشراره عزیزیمرجان توان بخشطاهره علیزادهخاطره درویشلیلا منتظمصابره هاشمینرگس احمدیالینا کریمیمرضیه ابراهیمیصدف احمدیمرضیه مقصودی کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018 سکینه حنانی مریم ایوبی – رادیو صدا جوان 30/11/2018 نفیسه سادات-مجله بهینه شراره…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. آرزو یحیی زاده آنتیلا بارکزیثریا رضاییثریا شجاعیفاطمه رحیمی فرشته رحیمی فرشته فاضلیمهناز حیدریصنم نیکزاد هدیه شریفی آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷ آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷ ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷ ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فاطمه رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فرشته رحیمی ۲۰۱۸/۸/۲۷ فرشته فاضلی۲۰۱۸/۸/۲۷ مهناز حیدری ۲۰۱۸/۸/۲۷ صنم نیکزاد…