اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 9 الی 12 دسمبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. سکینه ثاقبزهرا موسویشکیبا حیدریثنا حکیمیذکیه حسینیکبرا یعقوبیفاخره محسنیپریسا رحمانیهنگامه رحمانیمهناز محمدیوحیده وحید درانی زهرا موسوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Zahra-Mosavi-women-club.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شکیبا حیدری_اژانس خبری زنان افغان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Shakiba-Haidari.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثنا حکیمی_ تلویزیون…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز در دفترساحوی نی درهرات دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نصیر صالحیفیروز حیدریفایق افغان هیرویکریمه مقصودیانمریم ایوبینجیب الله مرزباننرگس احمدیضیاگل عظیمیترا نسیم‌زادهوحید خطابیمحمد اسماعیل آزادخلیل رسولی نصیر صالحی_ طلوع نیوز_5/1/2019 – 22/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Nasir-Ahmad-Salehi-The-Iran-influnces-Herat-Journalists.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فیروز حیدری_آریانا هرات_ 31/12/2018 – 22/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Firoz-Haidari-women-decreases-at-Cinema.pdf” width=”100%”…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. طاهره خاوریلیلی سروریزینب هاشمیسیما محمدیگلثوم حسنی طاهره خاوری-23/11/2018 لیلی سروری-20/11/2018 زینب هاشمی-20/11/2018 سیما محمدی-2/12/2018 گلثوم حسنی-25/11/2018 Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید. کریمه مقصودیانسکینه حنانیمریم ایوبینفیسه ساداتشراره عزیزیمرجان توان بخشطاهره علیزادهخاطره درویشلیلا منتظمصابره هاشمینرگس احمدیالینا کریمیمرضیه ابراهیمیصدف احمدیمرضیه مقصودی کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/4-Karima-Maqsodian-Women-workers.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سکینه حنانی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/14-Sakina-Hannani-Women-and-society.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مریم ایوبی -…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. آرزو یحیی زاده آنتیلا بارکزیثریا رضاییثریا شجاعیفاطمه رحیمی فرشته رحیمی فرشته فاضلیمهناز حیدریصنم نیکزاد هدیه شریفی آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آرزو-یحیی-زاده-نهاد-بانوان-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آنتیلا-بارکزی-نهاد-بانوان-خانه-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-رضایی-بافندگی-محصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-شجاعی-رادیو-باران.pdf”…