اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند. مریم رحمانیپلوشه عظیمشریفه هوتکزیبا امرخیلکریمه مریدیاسیه وردکثنا وردک مریم رحمانی پلوشه عظیم شریفه هوتک زیبا امرخیل کریمه مریدی اسیه وردک ثنا وردک Previous tab Next tab