اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 7 تن شرکت کرده بودند. مریم رحمانیپلوشه عظیمشریفه هوتکزیبا امرخیلکریمه مریدیاسیه وردکثنا وردک مریم رحمانی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Maryam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] پلوشه عظیم[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Palwash.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شریفه هوتک زیبا امرخیل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Ziba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] کریمه مریدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Karima-Muradi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] اسیه وردک[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Aseya-wardak.pdf” width=”100%”…