اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 20 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورلیدا احمدیمهاجر عظیمیسالمه نظامیمنزلماه نصرتنگینه شیرزادفوزیه احمدیعاصیه تاجزهرا مسکین یارهدیه همدلهما ساداتلیزا احمدیحسنیه ساداتفتانه امیریفایزه محمدیزهرا سعیدیفرشته سخیزادهفرشته ذاکریلیزا میرزادمونسه رسولی حماسه حمیدپورـ دانشګاه پروان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Hamasa-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لیدا احمدی_ دانشگاه پروان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Leda-Amadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…