اساسات خبرنگاری(2019)

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید. طوبا فرازیفاطمه عدیلفاطمه محمدیسالمه غلامیفرحت اظهرتمنا حفیظیرقیه راستینشیبا عیارمژگان عوامیعاقله ابراهیمی طوبا فرازی_تلویزیون زن فاطمه عدیل_نهاد تساوی فاطمه محمدی_نهاد تساوی سالمه غلامی_رادیو غربت فرحت اظهر_خبرنگار ازاد تمنا حفیظی_خبرنگار ازاد…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند. شاه رحمان افضلیمحمد امین هاشمیمیر احمد ظهورمعاذالله الپرسهیلا بهارمژگان حسینینازیلا بیکزادمحمد جواد تیموریمنیر احمدادیبه تهذیبنصرت سروری شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف معاذالله الپر_ تلویزیون ایینه…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. شهیره شیرازدسهیلا بهارمعصومه بهارسونیا آژمانالهه نظامیاسماشیبا هاشمی نگینه یوسفزیمریم رحیمیسحر احمدیراحله الیاسهیلی شیرزادزهرا احمدیجلوه یعقوبیخدیجه عزیزی شهیره شیرازد _ دانشگاه کابل 2019/21/4 سهیلا بهار _ دانشگاه کابل 2019/21/4سهیلا بهار معصومه بهار_ دانشگاه کابل 2019/21/4 سونیا آژمان_…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. مژگان ناصریارشیرین توحیدیسجیه حسینیمدینه مروتمولوده تواناصدف نغشبندیآمنه کوهستانیرویا حسنی مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018 شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019 سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019 مدینه مروت _تلویزیون آیینهNo URL defined for Wonder PDF Embed…

خبرنگاری تحقیقی

<p> این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. در این آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. الهه راحتحشمت خراسانیکوثر طینتمحجوبه کریمیمسعود بارکزیمصطفی رحیمیتوفیق صدیقیاحمد نوید کاوشسید احمد راشد کاشفی الهه راحت حشمت خراسانی کوثر طینت محجوبه کریمی مسعود بارکزی مصطفی رحیمی توفیق صدیقی احمد نوید کاوش سید احمد راشد کاشفی Previous tab…