اساسات خبرنگاری(2019)

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید. طوبا فرازیفاطمه عدیلفاطمه محمدیسالمه غلامیفرحت اظهرتمنا حفیظیرقیه راستینشیبا عیارمژگان عوامیعاقله ابراهیمی طوبا فرازی_تلویزیون زن[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Tuba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه عدیل_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Adili.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فاطمه محمدی_نهاد تساوی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Mohamdi.pdf”…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد11 تن شرکت کرده بودند. شاه رحمان افضلیمحمد امین هاشمیمیر احمد ظهورمعاذالله الپرسهیلا بهارمژگان حسینینازیلا بیکزادمحمد جواد تیموریمنیر احمدادیبه تهذیبنصرت سروری شاه رحمان افضلی _ هفته نامه کابل[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/06/Afzali.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] محمد امین هاشمی _ رادیو تلویزیون معارف میر احمد ظهور_رادیو تلویزیون معارف…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. شهیره شیرازدسهیلا بهارمعصومه بهارسونیا آژمانالهه نظامیاسماشیبا هاشمی نگینه یوسفزیمریم رحیمیسحر احمدیراحله الیاسهیلی شیرزادزهرا احمدیجلوه یعقوبیخدیجه عزیزی شهیره شیرازد _ دانشگاه کابل 2019/21/4 سهیلا بهار _ دانشگاه کابل 2019/21/4سهیلا بهار معصومه بهار_ دانشگاه کابل 2019/21/4 سونیا آژمان_…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل دایر گردید. مژگان ناصریارشیرین توحیدیسجیه حسینیمدینه مروتمولوده تواناصدف نغشبندیآمنه کوهستانیرویا حسنی مژگان ناصریار _تلویزیون آیینه 24/11/2018[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شیرین توحیدی _ تلویزیون جوان افغانستان 15/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سجیه حسینی _صفحه برگ 13/1/2019[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/%DA%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.pdf” width=”100%”…

خبرنگاری تحقیقی

<p> این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. در این آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. الهه راحتحشمت خراسانیکوثر طینتمحجوبه کریمیمسعود بارکزیمصطفی رحیمیتوفیق صدیقیاحمد نوید کاوشسید احمد راشد کاشفی الهه راحت[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Elaha-Rahat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] حشمت خراسانی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Hashmat-Khorasani.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] کوثر طینت[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Kawsar-Tinat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] محجوبه کریمی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Mahjoba-Karimi.pdf” width=”100%” height=”600px”…