اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رمزیه احمدیآرزو ملک زادهسویسشمیلا مرادیفرهنگیز سروریفضیله سکندرینیلوفر انوریمرضیه اکبریرحیمه عثمانیفروزانستایش رمزیه احمدی آرزو ملک زاده سویس شمیلا مرادی فرهنگیز سروری فضیله سکندری نیلوفر انوری مرضیه اکبری رحیمه عثمانی فروزان ستایش Previous tab Next tab