اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رمزیه احمدیآرزو ملک زادهسویسشمیلا مرادیفرهنگیز سروریفضیله سکندرینیلوفر انوریمرضیه اکبریرحیمه عثمانیفروزانستایش رمزیه احمدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/رمزیه-احمدی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آرزو ملک زاده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زنان-وصلح.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سویس[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/سویس-از-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شمیلا مرادی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/شمیلا-مرادی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرهنگیز سروری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فرهنگیز-سروری-از-ولایت-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فضیله…