اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت  4 روز از تاریخ 18 الی 21 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. مستوره پاک بیننرگس امیریمونسه فدایینوریه علیزادهگلجان محققگلثوم زهرانجیبه نجوا ابراهیمیسیما امیریصابره نیکزادمعصومه محمدیفاطمه امیریربابه رضایی مستوره پاک بین_رادیو بامیان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/mastora-pakbin.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نرگس امیری_رادیو تلویزیون افغانستان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/nargis-amiri.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

خبرنگاری شهروندی

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 23 الی 25 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 10 تن شرکت کرده بودند. کامله مرادیشمینه احمدیفریبا احساسعاقله فرهمندثریا حقیارفاطمه احمدیبینظیر امیریصابره محمدیمعصومه امیرینظیفه حیدری کامله مرادی#خبر_تازه – اول جدی 1398 نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد محمداشرف غنی با به‌دست آوردن ۵۰.۶۴ درصد…