اساسات ژورنالیزم

این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. هریرهمرجیلامهرانگیزنازیفرزانهمیسرهفریبافرشتهانوشهجلیلهاسیلا هریره مرجیلا مهرانگیز[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/مهرانگیز.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نازی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/نازی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرزانه میسره[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/میسره.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فریبا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فریبا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرشته[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/فرشته-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] انوشه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/02/انوشه.pdf”…