خبرنگاری شهروندی

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 27 الی 29 جنوری 2020 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند. عزیزهوحیدهشگوفه یزداریبینظیرسمیرالطیفهشمیلاشگوفهذکیهزهرهمحدیهبهشتهمغفرتمریم عزیزه وحیده🔊 جایگاه جامعه مدنی مشخص گردیده است! ۷ دلو ۹۸ خورشیدی ✍ اشتراک سید عباس سادات عضو اتحادیه نهاد های جامعه مدنی جوزجان در امتحان تحريرى بست چهارم…