اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روزاز تاریخ 17 الی 20 مارچ 2019 در ولایت کاپیسا دایر گردید. در این آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند. فخریه رادفرمرشده جیلانیحسنیه جیلانیسویتا صاحبزادهسمیره سماسودابه سکندریمریم افضلیفایقه افضلیقندیلا یوسفیسوما احمدیهنگامههدیه طوبامریم مقدسنبیله نبیلراضیه شریفی فخریه رادفر_ماهنامه صلح 2019/22/4[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/وFakhreya-Radfar.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] مرشده جیلانی _ماهنامه صلح 2019/22/4…