خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورصمیم شکور زادهلیزا میرزادزهرا سعیدیعبدالله ولیزادهیحیی نوریمحمدجواد اعتمادفرشته سخیزادهاحمد سیر صافی حماسه حمیدپور_رادیو طلوع خورشید[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Hamasa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صمیم شکور زاده_رادیو دانش[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Samim.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لیزا میرزاد_رادیو برین[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/liza.docx” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا سعیدی_رادیودنیا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Zahra.pdf”…