گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید لطف الله تیموریسمیع الله بارزعابده آرزوشکریه رجبیمدیحه احسانیسمیرا رنجبرروح الله نظریخورشید فروزانمریم یوسفیمحمد حنیف رسولیعبدالمصور قادریمیلاد طنزیسید بصیر احمد ساداتاحمد مسیح لطف الله تیموری_رادیو غزل سمیع الله…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 18 تن از خبرنگاران دایر گردید میلاد تونزیمحمد حنیف رسولیسلطان سنجر انتظاراسدالله نیازیقیس محمدیجاوید التاینیلوفر نیلونگوننیلاب عظیمیلیدا ملکسعدیه بارزرقیه خادمیخالده صدیقیهدیه همدم فروزان فرحتاحمد رسولصبغت‌الله حکیمیامین‌الله بابریحبیبه نورزاد میلاد تونزی محمد حنیف رسولی سلطان…