گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (20 الی 23 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید فاضله شیرزیبی‌بی مروه ساداتبرات نظریحیات‌الله برمکمحبوبه رحمان ساعیفضل‌الرحمان ساعیمحمدآصف اشناعتیق‌الله بریالیمصطفی یلدشویس احمد سهیلولید شریفیشمسالدین میرزایی فاضله شیرزی بی‌بی مروه سادات برات نظری حیات‌الله برمک محبوبه رحمان ساعی…