گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019 ا دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند. محمد انور حیدرینعمت الله همتسمیع الله امینیاغا محمد قریشیعبدالاحد داوریعبدالحق ملت پالرحیم الله اتلجمیله نورضیاازیتا کاظمیماریه احمدیقدرت الله غفور زی محمد انور حیدری_رادیو بُست نعمت الله همت_رادیو ږغ سمیع الله…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (13 الی 16 جنوری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 16 تن از خبرنگاران دایر گردید مدثر دعوتاحسان‌الله ویارعبدالله حقملمیوند میرانیسعیدگل سرحدینفس‌خان وصالرفیع‌الله پشتونمحمد احسان فدانیلوفر دانشیارمیراحمد دوستسمیع‌الله سیرتحیات‌الله ساحلنیاز محمد ارشادمزمل شاکرینیازالدین کلیوالسمیع الله امینی مدثر دعوت احسان‌الله ویار عبدالله حقمل میوند…