گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 1 الی 3 اکتبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. خیرالبنات ساداتتهینه کامرانشریفه افشارمحمد داوودنعمت الله روفیاحمد نعیم دوستیمصطفی ابوینویدزهرا انصاری خیرالبنات سادات_رادیو کلید تهینه کامران_تلویزیون آیینه شریفه افشار _تلویزیون زن محمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد داوود _تلویزیون ایینهمحمد…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (9 الی 12 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعزیزنثار ایثارمبین احمدجلال‌الدینفروهر لطفیبشینانادیه نایل عزیزیفرحناز فروغبی‌بی مریم علویمحمد نسیم حلیمفضل هادی حمیدینثار احمد خلوتگرسیدمرتضی هاشمیاروثیق‌الله عظیمیمحمد رشید پور عبدالعزیز نثار ایثارنثار ایثار مبین احمد https://www.youtube.com/watch?v=LW-zDRfFhT8 جلال‌الدین فروهر…