گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید شکریه ولیعایشه فضلیلیما بارکمحمد یار مجروحمحمد صابر حمیدیمحمد نصیر میرزاییامید سمسورروح الله مبارزوارث عمرانعبدالفرید علی زیعبدالمک افغانمحمود خان منندوی شکریه ولی_رادیو میرمن عایشه فضلی_رادیو میرمن لیما بارک_رادیو…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (2 الی 3 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید قدریه نوریظریفهنادیهنگینهنگیتارحیم‌اللهنصیب‌اللهمحمد محمدیمنیر احمدقدرت‌اللهنقیب‌اللهسلیم سلیماننقیب‌الله صدیقینبیله اسدی قدریه نوری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/قدریه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ظریفه[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/ظریفه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نادیه نگینه نگیتا رحیم‌الله نصیب‌الله[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نصیب-الله-ـ-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] محمد…