گزارش دهی از اصول انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند. نظیر محمد افغانکیهان محمدزیمروه قریشیحمیدالله ملکزیانوش ننگیالنورزی نیازینازیه ساداتگلالی نیازیمحمد گلاب ابراهیمیمژگان عزیزیجمشید جبارخیلنصیر الرحمان نظیر محمد افغان  کیهان محمدزی مروه قریشی حمیدالله ملک زی انوش ننگیال نورزی نیازی نازیه…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (27 الی 30 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید امران دانشایمیل خوشبینطارق الکوزیفریدون صمیمعبدالقیام راهینکیهان محمدزیشاه صیادعبدالباری گرزنگنورضیا رضاییمروه قریشیبصیرهمهروسلماگلاب ابراهیمیرحمان‌الله امران دانش ایمیل خوشبین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/emal-takniy.mp3 طارق الکوزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/rapor-alokozay-takany.mp3 فریدون صمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Faridoon-Samim-News.mp3 عبدالقیام راهین کیهان محمدزی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/kaihan.mp3…