گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (18 الی 20 نوامبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالعباس محمدیمبارز محمدیرامین منصوریفرهاد فرمانفرید تنهافرهاد نصیر فرهمندمحمد جواد وطن دوستپرویز امین زادهبهشته رساساره خالد عبدالعباس محمدی_رادیو تلویزبون دانش مبارز محمدی _رادیو دنیا نوین https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Raport-mubarez-mohammadi-98_8_29_takmil-shidan-baz-shamary-Ara.mp3 رامین منصوری_رادیو…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید پرویز امین زادهمحمدخالد سخیمقبولشکیب شکرانعبدالله ولی‌زادهشیرشاه رسولیننگیالی نوری نظامیجعفر نیازیعبدالشمیماحمد شهابفضل‌عظیم فرهاد پرویز امین زاده محمدخالد سخی مقبول شکیب شکران عبدالله ولی‌زاده شیرشاه رسولی ننگیالی نوری نظامی جعفر…