کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱- ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن که۱۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. خوشحال سیلابعبدالکریم عظیمکبرا متیناریا یزدان پناه حشمت الله یزدان پناهمیلاد عشرقزادهزینب سپهرقیس الدین علی زادهفاطمه سروریپریسا…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۲۲_۲۴ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۹ تن که ۹ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. آرزو یحیی زاده خلیل احمدحبیبی عبدالعزیز احمدیاحمد فهیم فرجام طاهره…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

۲۱ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۵ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. فاطمه رحیمی فرشته کریمیبصیره رادمنیشزهره اسماعیلی ترنم خدابخشیعزت الله غفوری…