کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۷_۱۹ اپریل۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۱ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. عبدالصبور امرخیلصدف مستثناشمس الله همدیحیدر محمد نظریعبدالوهاب شهیرجاوید بهرام خیلمحمد تقی صدیدخواجه مسیح الله صدیقیعابد…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۶ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند خدیجه کوهشانمحمد نصیر مرادیناصر احمد انوریعبدالولی نبی زادهاحمد جاوید نیازیفواد نورزیوحیدالله صالحینفیسه یعقوبیرحیمه…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۸ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. صدف شبانه مهنا نیلوفر شکیلا مریم سارا نبیلا حشمت الله مجیب اللهاحسان الله…