کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن شرکت کرده بودند. عبدالصمدمحمد رضاعنایت الله هیوادملسمیع الله وفاخان محمدمجیب الله امیدنصیب احمد ارمانیعبدالباقی رحیمیفضل احمد فیضینظیر احمد منتظرهدایت الله مهتممطاهر خانشریف…