کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱_۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۱۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. راضیه محمدیشریفه اتمرقدسیه انصارینیلوفر احمدحمیده همدردعزیز مبارزمرسل امیریهوا مجتحید زادهرابعه غزنویدریا روفیشکریه…