اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۶ دسمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبادر امیرزیسبحان الله اسحاق اسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab

ملتی مدیا ۱۵- ۱۶ جون ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای فعالان نهاد های جامعه مدنی برای  مدت ۲  روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن  شرکت کرده بودند. بهشته هاشمیراضیه پناهیانوشه محمدیفضیله غرجستانیشکیلا نصیریفروزان بهادرراحله الکوزیفریده انوریحسیبه هاشمیطیبه موساریدیانا محسنیرابعه احمدیبهینه زرخشذاکره حیدرینرگسشگوفهنوریه شفاهیمحمد عمر تیموریمحمد نصیر حکیمزادهمصطفی پیکعتیق الله…

فوتوشاپ ۱۰-۲۵ جنوری ۲۰۱۶

از تاریخ ۱۰٫۱٫۲۰۱۶ الی ۲۵٫۱٫۲۰۱۶ به تعداد ۴ تن دانش آموزش در بخش فوتوشاپ اشتراک کرده بودند که موفقانه به پایان رسید. حبیب رحمان غلام جانکفایت اللهگل رحمانگل خان ژواکمن حبیب رحمان غلام جان کفایت الله گل رحمان گل خان ژواکمن Previous tab Next tab

تولید بسته های رادیویی

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از خبرنگاران رادیو انعکاس شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبایدر امیرزی سبحان اللهاسحاقاسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بایدر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab

ویدیو ژورنالیزم ۱۰-۲۵ جنوری ۲۰۱۶

دوره کوتاه مدت ویدیو ژورنالیزم  از تاریخ ۱۰٫۰۱٫۲۰۱۶ الی ۲۵٫۰۱٫۲۰۱۶ با اشتراک ۲۷ تن که ۷ تن قشر اناث، و۲۰ تن قشر ذکور بود موفقانه به پایان رسید. سودابه عزیزیآرزو امیریامینه بهروجخالده علی زادهسکینه امینیزهرا احمد زادهسجیه نورسهیمسید احمد راشید هاشمینصیر احمد همدردسید مصطفی سروریسید جاوید موساویمحبوب الله اوریاخیلولی سدیدعبدالصبور امانیمحمد کمال مسعودیمحمد هریس اخلاصاحمد…

رادیو ژورنالیزم ۳۰-۲۰ دسمبر ۲۰۱۵

صنف رادیو ژورنالیزم از تاریخ ۲۰ دسمبر الی ۳۰ دسمبر برای ۸ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی دو نفر قشر اناث و شش نفر آقایان اشتراک کردند. طوبا محمد زیفروزان صالح زیامید صافیمجیب الله ستاریمحمد اسماعیل سلیممحمد ابراهیم مسممحسیب الله مرزاییفرید کریمی طوبا محمد زی فروزان صالح زی امید صافی مجیب الله ستاریمجیب…

رادیو ژورنالیزم ۳- ۲۰ دسمبر ۲۰۱۵

صنف رادیو ژورنالیزم از تاریخ ۲۰ دسمبر الی ۳۰ دسمبر برای ۹ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی چهار نفر قشر اناث و پنج نفر آقایان اشتراک کردند. سونیاسپوژمیفتانهصدیقه رحمانیعزت الله کریمیمحمد الیاسنایبحکمه اللهمحمد منصور انابی سونیا- رادیو راه ابریشمسونیا- رادیو راه ابریشم سپوژمی- دانشگاه خورشیدسپوژمی- دانشگاه خورشید فتانه- معینیت جوانان صدیقه رحمانی- دانشگاه…

اساسات ژورنالیزم ۲- ۱۱ فبروری ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۰  روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۴ تن  شرکت کرده بودند. لطیفه فروتنفاطمه قادریعبدالمسعود ستاریرحمت الله خپلواکشبیر احمد احمدیمحمد یاسین دلاوریسید قدرت الله نبی زاداجمل صادقیمحمد هارون نیازیحکمت الله احمدیمعصومه حاشمیویژه نظیربهشته نظیرمروه حبیبی لطیفه فروتن فاطمه قادری عبدالمسعود…

اساسات ژورنالیزم ۲۰ دسمبر ۲۰۱۵- ۳ جنوری ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۳ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۹  تن  شرکت کرده بودند . سونیاسپوژمیفاطمهصدیقه رحیمیعزت الله کریمیمحمد الیاسنوابحکمت اللهمحمد منصور عنابی سونیا سپوژمی فاطمه صدیقه رحیمی عزت الله کریمی محمد الیاس نواب حکمت الله محمد منصور عنابی Previous tab Next…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۱۳ جنوری ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۱۱ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۲۳ تن  شرکت کرده بودند. مجتبی هاشمیاحمد اللهتمیم احمدعبدالوکیلربابهروح اللهمحمد نویدعزت اللهمحمد شمیمعلی سینا صدیق یاراحسان الحقاحمد سلیممحمد اسحقشبیر احمدابو حفیظعبدالبصیرحسین احمدحسین دادفیض اللهمحمد هارونمرتضیفردینمصور مجتبی هاشمی احمد الله تمیم احمد عبدالوکیل ربابه…