اساسات خبرنگاری ۲- ۶ اگست ۲۰۱۵

<p> این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. هدایت اللهنورآغاسردار محمدعتیق اللهمحب اللهلال محمدسمیع الله هدایت الله نورآغا سردار محمد عتیق الله محب الله لال محمد سمیع الله Previous tab Next tab </p>

اساسات خبرنگاری ۵- ۹ جولای ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. پشتونحاجی محمدنعمت اللهوحید اللهمحمدعبدالباقیاحمدالله پشتون حاجی محمد نعمت الله وحید الله محمد عبدالباقی احمدالله Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۲۲- ۲۹ جون ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. نادر شاهنقیب اللهشجاء اللهعبداللهفرید احمدآغا ولینصیر احمد نادر شاه نقیب الله شجاء الله عبدالله فرید احمد آغا ولی نصیر احمد Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۱۲- ۱۶ اپریل ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور اشتراک کرده بودند. وحیدالرحمن وحیدالرحمنصفی الله مشفقربانی ساحلعبدالله عبدالیموالی رنگبار وحیدالرحمن صفی الله مشفق ربانی ساحل عبدالله عبدالی موالی رنگبار Previous tab Next tab