اساسات ژورنالیزم ۱۳- ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۱ تن شرکت کرده بودند که ۲ تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند. شکریه قریشیروهینا حکیماشرف سروریفریدالله موسی زادهناصر سیرتشفیع الله ظفرینورالدین کریمینصیر احمد نبیل محمد رفیق کوشاحشمت الله عیسی زادهکمال دین مبارز شکریه قریشی روهینا حکیم…

اساسات ژورنالیزم ۳- ۷ می ۲۰۱۵

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای   مدت ۵ روز  دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۳  تن شرکت کرده بودند. فریده حبیبیمحمد عظیم ذبیعاحمد ادریس ذبیعمحمد فهیمجاوید حمیدرحیم ارمانعبدالرحمن نیازیمحمد حلیم سیگینعبدالقیوم بهروزمحمد طوس محمدیسمیر رحمن رحمانیسمیع الله کمیرحسن صدیقی فریده حبیبی محمد عظیم ذبیع احمد ادریس ذبیعاحمد…

اساسات ژورنالیزم ۵- ۹ اپریل ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که یک تن از طبقه اناث و ۹ تن آن از طبقه ذکور بودند. نصیره اوریااحمد ولید ندیمبهرودین امیریاحمد منیر امینیراقب محمدیحفیظ الله روهامیاسین عظیمیمیسم مولانامحمد صابر رحمانیفخرالدین فقیریار نصیره اوریا احمد ولید ندیم بهرودین امیری احمد منیر…

اساسات خبرنگاری ۸- ۱۲ مارچ ۲۰۱۵

<p> این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند که ۷ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکور بودند. مینه مشتاق تنهازراره نجفیالهه نوریمعصومه حسنینرگس اورخشخدیجه حسنیشگوفه زلمی کوشااحمد شاه نصیریرجب علی حسنیمحمد دین کبریاسمیع عزیزیخوجه محمد رفیع حکیمی مینه مشتاق تنها…

اساسات خبرنگاری ۱۸- ۲۲ جنوری ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۷ تن آن از طبقه ذکور بودند. زهرا باقریفاطمه سبحانیفاطمه رحیمیمیرزا احمد رجب زادهمحمد جویامحمد آصف صالحیشفیق الله فرحمندوسیع الله شیرزادنوید الله نعیمیحبیب کریمی زهرا باقری فاطمه سبحانی فاطمه رحیمی میرزا…