اساسات خبرنگاری ۴- ۸ اکتوبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸ تن شرکت داشتند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکوربودند. سهیلاسهنازسوسنشوکت علی شهابعبدالخاکیس صافیمتی اللهارشاد اللهمتی الرحمن سهیلا سهناز سوسن شوکت علی شهاب عبدالخاکیس صافی متی الله ارشاد الله متی الرحمن Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۷- ۱۱ جون۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. سمیر اسلام زیصمیم صافینصرت اللهعبد المومنمحمدرمضانعبد الرفیع کریمطالع مندهمایونشاهد سمیر اسلام زی صمیم صافی نصرت الله عبد المومن محمد رمضان عبد الرفیع کریم طالع مند همایون شاهد Previous tab Next tab

اساسات خبرنگاری ۹- ۱۶ مارچ ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند. احسان الله ساحلعمران امیریتمیم ساحلاسد اللهکامین شیرزاد احسان الله ساحل عمران امیری تمیم ساحل اسد الله کامین شیرزاد Previous tab Next tab