کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته_هرات ۲۵_۲۹ مارچ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند. سید زبیر صمیمیضیاگل محمدییوسف شاه فوشنجیکریم ساداتبهرام عزیزیلیلا منتظمفیروز احمد ولی زادهمسعود عزیزیمیرویس سلطانیمسیح نوری سید زبیر صمیمی_ تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: …

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ گزارش پیشرفته تحقیقی

۱۵- ۱۹ جنوری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای مدت ۵ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن که ۵ تن آن اناث و ۳ تن آن ذکور بود شرکت کرده بودند زینب رها حسن نعیمیسیمین صدفبهار افشار زاده حسینه عظیمی زهرا مرادی…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۷ رادیو ژورنالیزم پیشرفته

۱۲- ۱۸ دسمبر ۲۰۱۶ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۷ روز برای خبرنگاران رادیو زحل دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. فیروز احمد ولیزادهمحسن نوریسید زبیر صمیمیبهرام عزیزیمیرویس ارباب زادهگزارش ۱گزارش ۲گزارش 3 فیروز احمد ولیزاده محسن نوری سید زبیر…